Izmantošanas noteikumi

"Miele" lejupielādes

1. Šī vienošanās nosaka "Miele" programmatūras un informācijas lejupielādes un izmantošanas kārtību. Lietotājs, veicot lejupielādi, apliecina savu piekrišanu šiem noteikumiem.

2. Lejupielāde pārsvarā ir pieejama 24 stundas dienā septiņas dienas nedēļā. Vienlaikus, ņemot vērā interneta un datorsistēmu īpatnības, "Miele" negarantē, ka tai būs iespējams piekļūt nepārtraukti.

3. "Miele" nodrošina lejupielāžu aktualitāti un savlaicīgumu saskaņā ar saprātīgu pieeju. "Miele" patur tiesības jebkurā laikā mainīt informāciju un programmatūru, īpaši, lai ņemtu vērā jaunus tehniskus un ekonomiskus apstākļus vai būtiskas nosacījumu un izmantošanas izmaiņas, kā arī komerciālus un cenu apsvērumus, iepriekš par to nebrīdinot un nepaziņojot par izmaiņu veikšanu.          

Lietotāja tiesības un pienākumi

1. Šis saturs ir aizsargāts ar "Miele" vai trešo personu tiesībām, īpaši autortiesībām. Tā izmantošana, jo īpaši pavairošana, izplatīšana, izpilde, nosūtīšana, piekļuves atļaušana un cita veida tālāknodošana, kā arī apstrāde un pārveidošana ir atļauta tikai ar iepriekšēju "Miele" vai attiecīgā tiesību īpašnieka rakstisku piekrišanu.

2. "Miele" programmatūru ir aizliegts kopēt, pārdot tālāk, iznomāt un nodot trešajām personām, kurām nav atļaujas. "Miele" programmatūra satur komercnoslēpumu. Šī iemesla dēļ ir aizliegts veikt programmas reverso inženieriju, to dekompilēt vai disasamblēt, vai apstrādāt jebkādā citā izmantojamā formā.

3. Ja saskaņā ar autortiesību normatīvajos aktos noteikto izņēmuma gadījumā darba izmantošanai piekrišana nav nepieciešama, iepriekšējos punktos ietvertie lietošanas tiesību ierobežojumi šādus noteikumus neierobežo.

4. "Miele" piešķir lietotājam vienkāršas, jebkurā laikā atsaucamas, neekskluzīvas un tālāk nenododamas tiesības izmantot lejupielādes, lai atbalstītu komercdarbību, kas ir saistīta ar esošajām komercattiecībām ar "Miele". Jebkuri paziņojumi par autortiesībām un līdzīgām tiesībām ir saistoši bez pārveidojumiem.

5. "Miele" informē, ka datu pārsūtīšana pa internetu nav droša. Nevar izslēgt, ka datus iegūst nepiederošas personas vai tie tiek sagrozīti.

Atbildība

1. Ne par piedāvāto saturu un lejupielādēm, ne šiem noteikumiem netiek sniegtas nekādas garantijas vai izteikta apņemšanās. Tāpat tie nerada tiesības uz garantijas prasībām.

2. "Miele" neuzņemas nekādu atbildību par informācijas pareizību, pilnīgumu, kvalitāti un uzticamību, kā arī par cerēto informācijas izmantošanas rezultātu sasniegšanu. "Miele" neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem no lejupielāžu izmantošanas, piemēram, uzņēmuma darbības pārtraukšanu, peļņas negūšanu, informācijas un datu zudumiem. "Miele" lejupielādei piedāvāto programmatūru lietotājs drīkst izmantot tikai pēc iepriekšējas vienošanās ar "Miele".

3. "Miele" neatbild par zaudējumiem neatkarīgi no to rašanās pamata, ja tie radušies izmantošanas, izmantošanas neiespējamības, jebkādu aparatūras vai programmatūras kļūdu vai lietotāja norādītu kļūdainu sistēmas iestatījumu dēļ. Lietotājs uzņemas risku, kas saistīts ar lejupielāžu izmantošanu. "Miele" neuzņemas atbildību par programmatūru un informāciju, īpaši par tās piemērotību, pareizību, pilnīgumu un datorvīrusu neesamību tajā.                      

4. "Miele" neuzņemas atbildību arī par kaitējumu, kas nodarīts ar vīrusiem, Trojas zirgiem, viltus vīrusiem vai līdzīgām programmām, kā arī par programmām, programmu daļām vai izejas kodiem, kas nodara līdzīgu kaitējumu sistēmām vai to daļām, iznīcina tās vai padara darbam nederīgas. Lietotājs apņemas pats veikt pasākumus, lai aizsargātos pret vīrusiem un citām kaitīgām programmām.

5. "Miele" neuzņemas atbildību par kļūdainu "Miele" nosūtīto datu pārraidi un trešo personu manipulācijām ar datiem, īpaši saistībā ar prettiesisku piekļuvi "Miele" datortīkliem un datorsistēmām, ja "Miele" nav atbildīga par to, ka notikusi šāda piekļuve.

6. Atbildība netiek izslēgta, ja tā ir obligāta, piemēram, nodoma, rupjas neuzmanības, sniegtās kvalitātes garantijas vai būtisku līgumsaistību neievērošanas gadījumā, dzīvības zaudējuma, miesas bojājumu vai veselībai nodarīta kaitējuma gadījumā, kā arī attiecībā uz atbildību, ko paredz normatīvie akti preču drošuma jomā. Vienlaikus atbildība par zaudējumiem, kuri izriet no līguma pārkāpuma, ir ierobežota ar šāda veida līgumiem tipiskajiem, iepriekš paredzamajiem zaudējumiem, ciktāl zaudējumi nav nodarīti ar nodomu vai rupju neuzmanību. Minētais nav jāsaprot kā pierādīšanas pienākuma izmaiņas par sliktu lietotājam.

PDF datņu atvēršana

Lai atvērtu PDF datnes, ir nepieciešama "Adobe Acrobat Reader" programma.

CAD datnes atvēršana

Rasējumu datnes ļauj veikt vienkāršu, ātru un drošu plānošanu, izmantojot divdimensiju un daļēji trīsdimensiju priekšējos un stāvu plānojuma skatus. Plānošanai nepieciešamie dati, piemēram, izmēri, savienojuma punkti un uzstādīšanas vietā nepieciešamās instalācijas, ir iekļauti datnēs.

CAD datņu atvēršanai parasti ir nepieciešama īpaša programmatūra. "Miele" CAD datnes tiek piedāvātas dažādos formātos un ir savietojamas ar šādām CAD apstrādes programmām:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Datorizētās projektēšanas datnēm ir pēc nepieciešamības pievienoti apzīmējumi "EL" (elektrība), "D" (tvaiks) vai "G" (gāze). Piezīmes "D", "S", "V" vai "R" norāda attiecīgi uz ierīces augšējo, sānu, priekšējo vai aizmugurējo skatu.

Vienīgi saņēmējs ir atbildīgs par pareizu izvēli un datņu izmantošanas sekām, kā arī iecerētajiem vai sasniegtajiem rezultātiem. Atbildība par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem neiestājas.

Atbildība netiek izslēgta, ja tā ir obligāta, piemēram, nodoma, rupjas neuzmanības, sniegtās kvalitātes garantijas vai būtisku līgumsaistību neievērošanas gadījumā, dzīvības zaudējuma, miesas bojājumu vai veselībai nodarīta kaitējuma gadījumā, kā arī attiecībā uz atbildību, ko paredz normatīvie akti preču drošuma jomā. Vienlaikus atbildība par zaudējumiem, kuri izriet no līguma pārkāpuma, ir ierobežota ar šāda veida līgumiem tipiskajiem, iepriekš paredzamajiem zaudējumiem, ciktāl zaudējumi nav nodarīti ar nodomu vai rupju neuzmanību. Minētais nav jāsaprot kā pierādīšanas pienākuma izmaiņas par sliktu lietotājam.

Ja Jums ir kādi jautājumi, mēs uz tiem labprāt atbildēsim:

Kontakts

"Miele" vietne

SIA Miele tīmekļa vietnē var būt arī saites uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm. Pirmajā saites izveidošanas reizē vienmēr tiek pārbaudīts, vai saistītajā tīmekļa vietnē nav nelikumīga satura. SIA Miele nav atbildīgs par svešu saturu, kuram var piekļūt, izmantojot šīs saites. Ja SIA Miele tomēr konstatē vai tiek informēts, ka kāda tīmekļa vietne rāda nelikumīgu saturu, saite uz šo tīmekļa vietni tiek dzēsta iespējami drīzākajā laikā.